Disclaimer

Disclaimer

Alle toegang tot en gebruik van de website van Nautic lounge is onderhevig aan de volgende algemene voorwaarden (samen 'juridische kennisgeving'). Door de website van Nautic Lounge te openen en te gebruiken, gaat u akkoord met de versie van de juridische kennisgeving, die te allen tijde tijdens het gebruik van kracht is. Nautic Lounge behoudt zich het recht voor om de juridische kennisgeving naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Als u deze website blijft gebruiken, dan stemt u in met de gewijzigde juridische kennisgeving. U bent verantwoordelijk voor het lezen van de juridische kennisgeving die van kracht is op het moment waarop u deze website opent en gebruikt. Als u de algemene voorwaarden van deze juridische kennisgeving niet naleeft, dan is uw toestemming om van de website gebruik te maken automatisch opgeheven.

Auteursrecht

De inhoud en vormgeving van deze website zijn het eigendom van of in licentie gegeven aan Nautic Lounge en zijn beschermd door het auteursrecht en andere rechten inzake intellectuele eigendom. Elk ongeoorloofd gebruik van de inhoud kan een inbreuk zijn op deze wetten. Alle rechten die hier niet expliciet staan beschreven, zijn voorbehouden. Elke reproductie, overdracht, distributie of opslag van de website, geheel of gedeeltelijk, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautic Lounge.

Met uitzondering van de pagina's waarop de vermelding 'deze pagina afdrukken' staat, mag u slechts één exemplaar van de inhoud afdrukken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden, op voorwaarde dat de door u gemaakte documenten voldoen aan alle kennisgevingen inzake auteursrecht en eigendomsrecht en alle disclaimers die erop vermeld staan.

Handelsnaam / handelsmerken

Alle handelsnamen, handelsmerken, logo's en afbeeldingen op deze website die nu of in de toekomst van Nautic Lounge zijn, zijn nu of in de toekomst het uitsluitende eigendom van of in licentie gegeven aan Nautic Lounge. Uw toegang tot deze website geeft geenszins, impliciet of expliciet, de licentie of het recht om handelsnamen, handelsmerken, logo's en afbeeldingen die op deze website staan te gebruiken zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautic Lounge.

Gebruik van links

Deze website bevat links naar websites van derden waar Nautic Lounge geen controle over heeft. Nautic Lounge is geenszins verantwoordelijk voor websites waar u via deze website toegang toe hebt.

Wanneer u websites van derden opent via deze website, doet u dat op eigen risico. Nautic Lounge is niet verantwoordelijk voor de juistheid, tijdigheid, betrouwbaarheid, toereikendheid, volgorde of volledigheid van informatie, gegevens, meningen, adviezen of uitspraken op deze websites of voor de kwaliteit van producten of diensten die op dergelijke websites beschikbaar zijn.

Nautic Lounge biedt deze links alleen maar aan voor uw gemak en voor informatieve doeleinden. De vermelding van dergelijke links impliceert niet dat Nautic Lounge de verantwoordelijkheid voor de inhoud of het gebruik van dergelijke websites onderschrijft of aanvaardt. Nautic Lounge raadt aan om eerst de algemene voorwaarden van deze websites te lezen.

Linken naar de website van Nautic Lounge

U mag linken naar de website van Nautic Lounge op voorwaarde dat er (op de link) duidelijk melding gemaakt wordt dat de bezoekers van uw website naar de website van Nautic Lounge worden doorgestuurd. De link mag niet misleidend zijn en mag er niet toe leiden dat de informatie op de website van Nautic Lounge deel lijkt uit te maken van een andere website. Het gebruik van frames en inline links naar de website van Nautic Lounge is bijvoorbeeld niet toegestaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Nautic Lounge.

U kunt toestemming vragen door met een duidelijk verzoek ons contactformulier in te vullen.

Er mogen geen links worden weergegeven op een pagina van uw website of in een context die inhoud of materialen bevat die als obsceen of crimineel geïnterpreteerd kunnen worden of die inbreuk maken op rechten van derden of dergelijke inbreuken goedkeuren.

Garantie en disclaimer voor gebruik van de website

Nautic Lounge geeft geen garantie dat toegang tot de website en de inhoud ervan vrij is van onderbrekingen of fouten. Deze website en alle inhoud ervan worden verstrekt zoals ze zijn, zonder enige garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot garanties van titel of niet-inbreuk of impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een speciaal doel met betrekking tot de beschikbaarheid, nauwkeurigheid, veiligheid, betrouwbaarheid of inhoud van de website.

De website kan technische of andere fouten, onnauwkeurigheden of typografische fouten bevatten. Nautic Lounge kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving de inhoud, vormgeving en diensten op de website wijzigen, inclusief de prijzen en beschrijvingen van producten. De inhoud of diensten op deze website kunnen verouderd zijn en Nautic Lounge verbindt zich er niet toe om dergelijke inhoud of diensten bij te werken.

Noch Nautic Lounge, noch een van zijn aannemers die betrokken zijn bij de creatie, productie of levering van inhoud voor deze website is aansprakelijk voor directe, indirecte, incidentele, bijzondere, strafrechtelijke schade of gevolgschade, verloren winsten of verliezen voor bedrijfsonderbrekingen die voortvloeien uit het gebruik of onvermogen om deze website te gebruiken, ook al is Nautic Lounge ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Nautic Lounge aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor eventuele schade aan uw computerapparatuur of virussen die uw computerapparatuur of andere eigendommen kunnen besmetten door of voortvloeiend uit uw gebruik of toegang tot deze website. In bepaalde rechtsgebieden is het uitsluiten van bepaalde garanties of beperkingen van aansprakelijkheid niet toegestaan, dus het is mogelijk dat de bovenstaande beperkingen niet op uw van toepassing zijn. In dergelijke gevallen is de aansprakelijkheid van Nautic Lounge beperkt tot de maximale mate die door de wet is toegestaan.

Als u niet tevreden bent of een deel van deze website, dan kunt u er alleen maar voor kiezen om deze website niet meer te gebruiken.

Elektronische verzending van gegevens

Door gegevens naar Nautic Lounge te verzenden (inclusief berichten, documenten en bestanden) via elektronische mail of via formulieren op de website, stemt u in met het volgende:

  1. Het materiaal bevat geen informatie die onwettig is of anderszins niet geschikt is voor publicatie;
  2. U doet redelijke inspanningen om te scannen voor eventuele virussen of andere vervuilende of vernietigende eigenschappen en deze te verwijderen voordat u materiaal verstuurt.
  3. U verbindt zich ertoe om geen actie te ondernemen die een onredelijke of onevenredig grote belasting op de infrastructuur van deze website oplevert.

U stemt ermee in om Nautic Lounge en zijn werknemers schadeloos te stellen, te vrijwaren en, naar ons eigen goeddunken, te verdedigen tegen eisen, aansprakelijkheid, schade en/of kosten van derden die voortvloeien uit uw onjuist gebruik van deze Website, uw schending van deze juridische kennisgeving of uw inbreuk of de inbreuk of het gebruik van uw account door een andere gebruiker inzake intellectueel eigendom of een ander recht van een persoon of entiteit.

Gegevensbescherming een cookies

Alle persoonlijke gegevens over u die door Nautic Lounge verzameld worden tijdens uw gebruik van deze website, worden verwerkt overeenkomstig ons Gegevensprivacybeleid. U bevestigt dat u, door uw gebruik van deze website, ermee instemt dat uw persoonlijke gegevens worden gebruikt en verwerkt in overeenstemming met ons Gegevensprivacybeleid.

Regelgeving en bevoegdheid

Nautic Lounge beheert en regelt deze websites vanuit Nederland. Daarom wordt de informatie op deze website beschouwd als zijnde afkomstig uit Nederland en onderworpen aan de Nederlandse wetgeving, zonder in te gaan op rechtsbeginselen. In de mate waarin het toepasselijke recht het toelaat, bent u onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank van Assen.

Diverse bepalingen

Indien een bepaling van deze juridische kennisgeving om enige reden onwettig, onjuist of onafdwingbaar wordt verklaard, wordt deze bepaling uit deze juridische kennisgeving gehaald en wordt de geldigheid en afdwingbaarheid van eventuele resterende bepalingen niet beïnvloed. Deze juridische kennisgeving is de volledige overeenkomst tussen u en Nautic Lounge met betrekking tot het onderwerp erin beschreven.

Deze website wordt beheerd door Nautic Lounge, een bedrijf gevestigd in Belgie, Mechelsesteenweg 210, 2018 Antwerpen. Ingeschreven bij het Handelsregister Kamer van Koophandel onder nummer: 0745863979

Versie 1.2, mei 2020

 

Klik hier om verder te winkelen.